• UX
 • С 10:30 до 17:00
 • BAVL 0.3
 • CEEN 14
 • DOEN 25
 • MSICH 0
 • TATM 14.15
 • UNAF 118.5
 • BAVL 0.3
 • CEEN 14
 • DOEN 25
 • MSICH 0
 • TATM 14.15
 • UNAF 118.5
 • BAVL 0.3
 • CEEN 14
 • DOEN 25
 • MSICH 0
 • TATM 14.15
 • UNAF 118.5
 • BAVL 0.3
 • CEEN 14
 • DOEN 25
 • MSICH 0
 • TATM 14.15
 • UNAF 118.5
 • Услуги интернет-трейдинга
 • Услуги торговца ценными бумагами
 • Услуги депозитарного учреждения
15-05-18
13:39

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерного товариства ПАТ «УКРНАФТА»

Шановні акціонери!

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА» (надалі ПАТ «УКРНАФТА» або Товариство) повідомляє Вас, що 14 червня 2018 року о 12.30 годині відбудуться загальні збори акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» за адресою місцезнаходження Товариства: 04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 14 червня 2018 року з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою проведення зборів: 04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 годину 08 червня 2018 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 14 червня 2018 року (включно) в робочі дні з 10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5, кім. 9, ПАТ «УКРНАФТА». Необхідну інформацію можна одержати за тел. (044) 506-10-45. Відповідальна за порядок ознайомлення з матеріалами зборів особа – Джонатан Поппер, Заступник Голови Правління, Виконавчий Віце-Президент з питань корпоративної стратегії та розвитку.

14 червня 2018 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також  надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах одному або декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 20 квітня 2018 р., загальна кількість акцій Товариства складає 54 228 510 (п'ятдесят чотири мільйони двісті двадцять вісім тисяч п'ятсот десять) штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 53 580 930 (п'ятдесят три мільйони п’ятсот вісімдесят тисяч дев’ятсот тридцять) штук простих іменних.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

Проект порядку денного загальних зборів:

1.    Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.    Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

3.    Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню.

4.    Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

5.    Розгляд Звіту Правління Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6.    Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

7.    Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

8.    Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.

9.    Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

10.                        Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2017 року.

11.                        Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

12.                        Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

13.                        Обрання членів Наглядової ради Товариства.

14.                        Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

15.                        Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": www.ukrnafta.com

 Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік

 

Найменування показника

Період

Звітний (2017 рік)

Попередній (2016 рік)

Усього активів

34 387 198

33 249 809

Основні засоби (за залишковою вартістю)

13 399 311

14 464 452

Запаси

5 199 130

4 061 772

Сумарна дебіторська заборгованість

5 751 301

6 161 600

Гроші та їх еквіваленти

380 996

246 158

Нерозподілений прибуток

(14 715 062)

(15 027 044)

Власний капітал

3 172 387

2 749 583

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1 010 972

1 010 972

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1 814 520

1 691 619

Поточні зобов'язання і забезпечення

29 400 291

28 808 607

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

444 360

(8 739 303)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

54 228 510

54 228 510

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

8,19

(161,16)

Відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України», цінні папери власників акцій, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритих в іншій депозитарній установі, з 12 жовтня 2014 р. не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

З метою недопущення застосування зазначених обмежень під час реєстрації акціонерів для участі та голосуванні у загальних зборах акціонерів товариства 14 червня 2018 р.,  ПАТ «УКРНАФТА» наголошує на необхідності укладення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано 14.05.2018 року в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 90.

 

Телефон для довідок: (044) 506 -10-45                                              ПАТ «УКРНАФТА»

 

 

Индекс Buy Sell Trade
BAVL 0.318 0.345 0.3
CEEN 16 17 14
DOEN 28 39 25
MSICH 0 0 0
TATM 10 0 14.15
UNAF 120 130 118.5
Пара Buy Sell Change
EUR/USD 1.1368 1.1373 0.0024
EUR/CHF 1.1317 1.1326 0.0004
EUR/JPY 124.78 124.86 0.04
USD/CHF 0.9955 0.9959 0.0002
USD/JPY 109.76 109.79 0.01
USD/CAD 1.3252 1.3256 0.0003
AUD/USD 0.7167 0.7169 0.0001
GBP/USD 1.288 1.2885 0.0009
Наличные
USD 27.807 28.077
EUR 31.605 32.0117
RUB 0.3755 0.4268
Межбанк
USD 27.92 27.96
EUR 31.7673 31.81
RUB 0.4206 0.4214
НБУ
USD 27.9808
EUR 31.9037
RUB 0.4218

Украинский рынок

Индекс Изменение Объем Дата
UX 1710.65 0 0 20-01-19
PFTS 0 0 0 20-01-19
Фьючерс Закрытие Контрактов Открытых

Мировые индексы

Индекс Закрытие High Low
DJ 24707.2 336.191 24751.1 24705.5
CAC-40 4875.93 4875.93 4881.13 4873.48
FTSE 100 0 0 0 0
Hang Seng 0 0 0 0
Nikkei 225 0 0 0 0
S&P-500 0 0 0 0

Товарные рынки

Индекс Закрытие High Low
Brent 62.58 1.35 62.61 62.56
Light 53.99 53.99 53.99 53.99
Natural Gas 0 0 0 0
Алюминий 0 0 0 0
Бензин 0 0 0 0
Золото 0 0 0 0
Мазут 0 0 0 0
Медь 0 0 0 0
Никель 11810 225 11815 11800
Олово 20735 20735 20735 20735
Палладий 0 0 0 0
Платина 0 0 0 0
Пшеница 0 0 0 0
Сахар 0 0 0 0
Свинец 0 0 0 0
Серебро 0 0 0 0
Цинк 0 2554.25 0 0
Индекс Buy Sell Trade
BAVL 0.318 0.345 0.3
CEEN 16 17 14
DOEN 28 39 25
MSICH 0 0 0
TATM 10 0 14.15
UNAF 120 130 118.5
Пара Buy Sell Change
EUR/USD 1.1368 1.1373 0.0024
EUR/CHF 1.1317 1.1326 0.0004
EUR/JPY 124.78 124.86 0.04
USD/CHF 0.9955 0.9959 0.0002
USD/JPY 109.76 109.79 0.01
USD/CAD 1.3252 1.3256 0.0003
AUD/USD 0.7167 0.7169 0.0001
GBP/USD 1.288 1.2885 0.0009
Наличные
USD 27.807 28.077
EUR 31.605 32.0117
RUB 0.3755 0.4268
Межбанк
USD 27.92 27.96
EUR 31.7673 31.81
RUB 0.4206 0.4214
НБУ
USD 27.9808
EUR 31.9037
RUB 0.4218

Украинский рынок

Индекс Изменение Объем Дата
UX 1710.65 0 0 20-01-19
PFTS 0 0 0 20-01-19
Фьючерс Закрытие Контрактов Открытых

Мировые индексы

Индекс Закрытие High Low
DJ 24707.2 336.191 24751.1 24705.5
CAC-40 4875.93 4875.93 4881.13 4873.48
FTSE 100 0 0 0 0
Hang Seng 0 0 0 0
Nikkei 225 0 0 0 0
S&P-500 0 0 0 0

Товарные рынки

Индекс Закрытие High Low
Brent 62.58 1.35 62.61 62.56
Light 53.99 53.99 53.99 53.99
Natural Gas 0 0 0 0
Алюминий 0 0 0 0
Бензин 0 0 0 0
Золото 0 0 0 0
Мазут 0 0 0 0
Медь 0 0 0 0
Никель 11810 225 11815 11800
Олово 20735 20735 20735 20735
Палладий 0 0 0 0
Платина 0 0 0 0
Пшеница 0 0 0 0
Сахар 0 0 0 0
Свинец 0 0 0 0
Серебро 0 0 0 0
Цинк 0 2554.25 0 0